Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

March 30 2012

vantidus
Reposted fromvith vith viabarte9 barte9
vantidus
fuck
Reposted fromtotento totento viabarte9 barte9
vantidus
Reposted fromfalconwing falconwing viaSakeros Sakeros

March 14 2012

vantidus
SONY 2012
Reposted fromspace-invader space-invader viaknbbl knbbl
vantidus
Edge of the World, Beachy Head, England
Reposted fromwonderfulnature wonderfulnature viaged ged

February 29 2012

vantidus
9665 9eea 500
Reposted fromcats cats viacoloredgrayscale coloredgrayscale

February 15 2012

vantidus
0901 949e 500
Protesty przeciwko ACTA rozpoczęły się w LBP.
Reposted fromGangstaElmo GangstaElmo

February 02 2012

vantidus
7689 0f6f
Reposted fromLukasYork LukasYork viaged ged
vantidus
9358 d210
Reposted frombezznieczulenia bezznieczulenia viaged ged
vantidus
Steampunk Daft Punk
Reposted frompillank pillank viaged ged

January 24 2012

vantidus
dafuq? 
Reposted fromdeletedd deletedd viawilcza wilcza

January 17 2012

vantidus

Minimalist Star Wars Posters

Reposted fromlockes lockes viareumatycznajola reumatycznajola
vantidus
1484 7537
Reposted fromkanikani kanikani viaDowdles Dowdles
vantidus
1653 2e53
Reposted fromanishilla anishilla
vantidus
Reposted fromtridymit tridymit
vantidus
vantidus
4003 7858

=(

Reposted fromSAIGONMARKET SAIGONMARKET viawandi wandi

January 10 2012

vantidus
7968 c2bc 500
Od lewej:

- Mały Pedro (w kangurzej kieszeni bluzy nosi swojego syjamskiego brata. Ma problemy hormonalne)

-Cherubin (swym anielskim wyglądem otumania organy ścigania. Ma problemy z powstrzymaniem erekcji gdy pozuje do zdjęć, tzw. fotofilię)

-Haratacz Cytryna (prawa ręka herszta bandy. Lubi nakładać trochę makijażu i pudru na policzki.)

-Herszt, pseudonim Rumcajs (na zdjęciu przedstawiony z najnowszym modelem wibratora. Styl swego ubioru zapożyczył od ninja, ale starczyło mu tylko na pół maski)

-Extremalny Ed (w bandzie jego funkcją jest strzelanie groźnych min. Jak wskazuje napis na jego bluzie, lubi extremalne przeżycia. Zapewne ma to coś wspólnego z przedmiotem w rękach Herszta)

-Parszywy Joe (nowicjusz w bandzie, nie stać go na znak rozpoznawczy grupy- czyste buty świecące w ciemności. Tu przedstawiony w trakcie walki z ostrym zatwardzeniem)

-Srogi Muczaczo (jako jedyny nosi w ekipie skarpetki. I właściwie tylko tyle wnosi do życia tego gangu)
Reposted frombardzosmaczny bardzosmaczny viaratmani ratmani

January 05 2012

vantidus

Geektastically Sweet Plushies

Reposted fromlockes lockes vialafraguaaconitina lafraguaaconitina
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl